نوشته‌ها

سپرد و وام بانکی بیش از 40 درصد زیاد شد

/
میزان سپرده‌ها و تسهیلات بانکی تا پایان اسفند سال گذشته نسبت ب…

نحوه اجرای سیاست پولی با توجه به پیش بینی نقدینگی در بازار بین بانکی

/
وضع عملیاتی این بانک بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانک…