ابلاغ آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش

معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،هيئت وزيران در جلسه ۴/۱۱/۱۳۹۶ به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۲)قانون تأسیسن و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی– مصوب ۱۳۹۵ – آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مازاد بر نیازوزارت آموزش و پرورش را به شرح زیر تصويب کرد:

آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش

ماده ۱- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می­شود اراضی و ساختمان­های مازاد بر نیاز خود را مطابق قوانین و مقررات و مفاد این آیین‌نامه جهت راه‌اندازی مدارس غیردولتی به صورت اجاره یا فروش به مؤسسان مدارس مذکور واگذار کند.

ماده۲ – تأیید نهایی ساختمان و اراضی مازاد بر نیاز برابر ضوابط و مقررات مربوط و مشروط به مختل نشدن دسترسی مردم به مدارس دولتی، در هر سال به عهده وزیر آموزش و پرورش یا یکی از معاونان وی است.

تبصره۱ – ادارات آموزش و پرورش شهرستان، منطقه یا ناحیه حداکثر تا پایان اسفند ماه هر سال، ساختمان­ها و زمین­های مازاد بر نیاز خود را به اداره کل آموزش و پرورش مربوط اعلام و ادارات کل موظفند ساختمان­ها و اراضی قابل واگذاری به مؤسسان را حداکثر تا پایان فروردین ماه
هر سال جهت اقدام بعدی به ادارات آموزش و پرورش شهرستان، منطقه یا ناحیه ابلاغ نمایند.

تبصره۲- وزارت آموزش و پرورش ساختمان­هایی را به میزان حداقل یک دوره­ تحصیلی سه ساله، برای راه‌اندازییا ادامه فعالیت مدارس موضوع این آیین‌نامه جهت اجاره واگذار می­کند که بر اساس تائیدیه سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور قابلیت بهره­برداری به عنوان مدرسه را داشته باشند.

ماده۳- مؤسسانی که از اراضی و ساختمان با کاربری آموزشی و یا تسهیلات بانکی برای خرید فضای آموزشییا تأسیس مدرسه استفاده نکرده باشند در واگذاری ساختمان و اراضی مازاد بر نیاز موضوع این آیین­نامه در اولویت می­باشند و در شرایط مساوی از میان مؤسسان مدارس غیردولتی، فرهنگیان در اولویت می­باشند.

ماده۴ – قیمت پایه برای فروش و اجاره املاک موضوع این آیین‌نامه توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می­شود و واگذاری از طریق مزایده صورت می­گیرد.

ماده۵- خریدار باید ثمن معامله را به هنگام تنظیم قرارداد واگذاری به صورت نقد یا اقساط (حداقل سی درصد نقدی و باقیمانده حداکثر در اقساط مساوی طی پنج سال) با شرایطی که در آگهی مزایده اعلام می­شود، به حساب خزانه­داری کل کشور واریز کند.

تبصره-انتقال قطعی سند مالکیت به نام خریدار پس از پرداخت کامل ثمن معامله انجامخواهد شد.

ماده۶- مؤسسی که زمین یا ساختمان نیمه تمام یا ساختمان فرسوده موضوع این آیین نامه را خریداری می­کند موظف است حداکثر ظرف مدت (۳۶)، (۳۰) و (۱۸) ماه از تاریخ تحویل مورد معامله به ترتیب نسبت به احداث، تکمیل و بازسازی مدرسه در چارچوب ضوابط و مقررات سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور اقدام کند. مهلت­های فوق با درخواست مؤسس و موافقت شورای نظارت استان حسب مورد از (۳) تا (۹) ماه قابل تمدید است.

تبصره- با انقضای مهلت مقرر منتهی به شروع اولین سال تحصیلی چنانچه خریدار (مؤسس) نسبت به راه­اندازی مدرسه اقدام نکند، با اخطار قبلی و با تشخیص شورای نظارت استان قراردادقابل فسخ خواهد بود.

ماده۷- وزارت آموزش و پرورش شرایط و ضمانت اجرای قرارداد اجاره و فروش با مؤسسان را با رعایت ماده (۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰ – و سایر آیین‌نامه‌ها و ضوابط مربوط تعیین می­کند.

تبصره – وزارت آموزش و پرورش نمونه قرارداد بیع و اجاره را با رعایت ماده (۵) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- و قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی-مصوب ۱۳۹۵- و این آیین­نامه، با درج شرایط فسخ قرارداد، سه ‌ساله بودن مدت قرارداد اجاره، قید مسئولیت پرداخت هزینه ­های مصرفی آب، برق، گاز، تلفن، تعمیرات جزئی و تنظیفات و هر نوع هزینه­ای که برای امکان انتفاع از مورد اجارهدر طول مدت اجاره ضروری باشد، توسط مستأجر تهیه و تنظیم می­کند.

ماده­ ۸- وزارت آموزش و پرورش مجاز است صرفاً اراضی و ساختمان­هایی را در قالب فروش و اجاره در طرح واگذاری قرار دهد که سند مالکیت قطعی آنها به نام وزارت آموزش و پرورش و یا به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت آموزش و پرورش بوده و در سامانه اموال دستگاه­های اجرایی (سادا) ثبت شده باشد.

ماده­۹- مؤسس حق تغییر نوع کاربری و استفاده غیر آموزشی از ملک واگذار شده خارج از چارچوب قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی-مصوب ۱۳۹۵- را ندارد.

ماده­۱۰- در صورتی که مؤسس طبق مفاد این آیین­نامه و شرایط مندرج در قرارداد اقدام نکند آموزش و پرورش پس از اخذ نظر شورای نظارت استان، می‌تواند در چارچوب قرارداد نسبت به فسخ قرارداد اقدام ‌کند.

ماده ­۱۱- در صورت بروز اختلاف در تفسیر، اجرا یا ضمانت اجراهای قرارداد اعم از انتقال یا اجاره، موضوع اختلاف به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تصویب هیئت وزیران به هیئت داوری مرکب از نمایندگان طرف­های قرارداد و یک نفر داور سوم و در صورت عدم تراضی، یک حقوقدان به انتخاب کانون وکلای دادگستری محل و در صورت عدم وجود کانون، یک حقوقدان به انتخاب مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه محل، ارجاع خواهد شد.
رأی هیئت یاد شده برای طرفین لازم‌الاجراء است.

ماده۱۲- مفاد این آیین ­نامه جزء لاینفک قراردادهای موضوع این آیین­نامه است.

اسحاق جهانگیری معاون اول رييس­ جمهور این مصوبه را به وزارت آموزش و پرورش – وزارت امور اقتصادی و دارایی– وزارت دادگستری وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرده است .