اقاله چیست؟

اقاله چیست؟

اقاله چیست؟

افراد با انعقاد قراردادها و عقود نسبت به خرید و فروش چیزی متعهد می شوند که این قرارداد با میل و توافق شخص صورت می پذیرد. بعد از انعقاد عقد باید دو طرف پایبند به تعهد خود بوده و هیچ یک از دو طرف نمی توانند هر زمان که بخواهند آن را زیر پا بگذارند، مگر این که قانون گذار مواردی را معین کرده باشد و یا با تعیین شرایطی این حق را به آن ها داده باشد.

از جمله راه هایی که قانون گذار فراهم کرده برای این که معامله ای را بتوان بهم زد، اقاله می باشد. اقاله یک قرارداد از شرایط خاصی برخوردار است و این طور نیست که طرفین معامله در هر زمانی بتوانند از آن استفاده کنند. اعمال اقاله در همه ی عقود قابل اجرا نیست و باید از نگاه قانون مدنی قواعد آن را مورد بررسی قرار داد.