نوشته‌ها

وضعیت FATF از زبان معاون حقوقی رئیس جمههوری

لعیا جنیدی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در رابطه ب…