ابلاغ مصوبه دولت درخصوص اختصاص اعتبار برای تکمیل و تجهیز مراکز مدیریت و کنترل حوادث استان­ها در جهت تحقق سریع اهداف پیش­ بینی شده در مراحل چهارگانه مدیریت مخاطرات طبیعی

مصوبه دولت درخصوص اختصاص اعتبار برای تکمیل و تجهیز مراکز مدیریت و کنترل حوادث استان­ها در جهت تحقق سریع اهداف پیش­ بینی شده در مراحل چهارگانه مدیریت مخاطرات طبیعی ابلاغ شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،هيئت وزيران در جلسه ۱۵/۱۱/۱۳۹۶ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱- مبلغ یکصد و پنجاه و چهار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵۴) ریال به صورت تملک دارایی­های سرمایه­ای از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲)قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به نسبت مساوی موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- ، برای تکمیل و تجهیز مراکز مدیریت و کنترل حوادث استان­ها در جهت تحقق سریع اهداف پیش ­بینی شده در مراحل چهارگانه مدیریت مخاطرات طبیعی به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، در اختیار سازمان برنامه و بودجه استان­ها قرار می­گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

۲- وزارت کشور موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.

۳- خرید تجهیزات باید با پیشنهاد سازمان مدیریت بحران کشور و تأیید
سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شود.

اسحاق جهانگیری معاون اول رييس ­جمهور این مصوبه را به وزارت كشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرده است .