دومین همایش شرکت ساماندهی مطالبات بانکی دادگس

/
عکس دسته جمعی پرسنل شرکت بهمراه اعضای هیئت مدیره دهکده اق…