دسترسی مستقیم ۳۰ درصد روستایی‌ها به خدمات بانکی

/
به گفته مدیرعامل پست بانک ایران، از ۲۱ میلیون جمعیت روستایی ایرا…

دومین همایش شرکت ساماندهی مطالبات بانکی دادگس

/
عکس دسته جمعی پرسنل شرکت بهمراه اعضای هیئت مدیره دهکده اق…