دسترسی مستقیم ۳۰ درصد روستایی‌ها به خدمات بانکی

به گفته مدیرعامل پست بانک ایران، از ۲۱ میلیون جمعیت روستایی ایرا…

دومین همایش شرکت ساماندهی مطالبات بانکی دادگس

عکس دسته جمعی پرسنل شرکت بهمراه اعضای هیئت مدیره دهکده اق…