رئیس هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: محمد مهدی ایزد

نائب رئیس هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: مصطفی پایین محلی

بازرس اصلی

نام و نام خانوادگی: حسابرسی امین تدبیر بصیر

بازرس علی البدل

نام و نام خانوادگی: ابوالقاسم تازیکی

مدیر عامل

نام و نام خانوادگی: محسن رضایی نسب

عضو هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا فرزبود