حضور پر شور جمعی از مدیران و کارکنان دهکده اقتصادی بین المللی امید جلین در راهپیمایی با شکوه روز قدس

روز قدس را به عنوان میراث ماندگار امام، با حضور گسترده گرامی می داریم.

?حضور پر شور جمعی از مدیران و کارکنان دهکده اقتصادی بین المللی امید جلین در راهپیمایی با شکوه روز قدس