دومین همایش شرکت ساماندهی مطالبات بانکی دادگس

سخنرانی و گزارش کار مدیر عمل شرکت دادگستران آقای حسن اکرمی آذر ماه 1397

عکس دسته جمعی پرسنل شرکت بهمراه اعضای هیئت مدیره دهکده اقتصادی بین المللی امید جلین 1397/09/25

سخنرانی مدیرعامل دهکده اقتصادی بین المللی امید جلین (داباج) آقای امیر عمادالدینی آذر ماه 1397

سخنرانی عضو هیئت مدیره شرکت دادگستران آقای علی اکبر تازیکی بالاجلینی آذر ماه 1397