نقش ضامن در تعهدات بانکی یا تسهیلات

یکی از شرایطی که بانک ها و موسسات اعتباری برای دریافت کنندگان وام و تسهیلات وضع نموده اند، داشتن ضامن در کنار دیگر مدارک است. در واقع ضامن به شخصی گفته می شود که با ارائه ی مدارک لازم به بانک یا موسسات، ضمانت فرد وام گیرنده را برعهده می گیرد و تعهد می کند که اقساط وام، از سوی وام گیرنده یا از سوی خودش، تمام و کمال پرداخت گردد.

 

اگر قصد ضمانت کسی را نزد بانک دارید، حتما به موارد ذیل توجه فرمایید:

 

از مقدار وام مطلع باشید

حتما قبل از آنکه تعهدنامه را امضا کنید، ازشرایط و مبلغ وام مطلع شوید؛ پس از امضای تعهدنامه، مطلع نبودن ازشرایط و مبلغ وام خللی در روند قرارداد ضمانت و پرداخت اقساط وارد نمی کند.

نوع ضمانت را تعیین کنید

در قانون مدنی، ضمانت به دو صورت در نظر گرفته شده است؛ در حالت اول، پس از عقد قراداد ضمانت، بانک دیگر فرد بدهکار را نمی شناسد و در صورت عدم پرداخت اقساط، یقه ی ضامن را می گیرد. این نوع ضمانت به “ضمان نقل ذمه به ذمه” مشهور است.

 

نوع دیگر ضمانت، به “ضم ذمه به ذمه” مشهور است؛ در متن این قرداد ذکر می شود که در صورت عدم پرداخت اقساط، بانک ابتدا به فرد بدهکار مراجعه می کند و در صورتی که فرد بدهکار توان پرداخت بدهی را نداشته باشد، به ضامن او مراجعه می کند.

البته زمانی که قصد امضای تعهد نامه را دارید باید قید کنید که قراداد به صورت “ضم ذمه به ذمه” تنظیم شود، در غیراین صورت، قرارداد به صورت “ضمان نقل ذمه به ذمه” تنظیم می شود که این نوع ضمانت برای ضامن بسیار خطرناک است.

 

وضع مالی دلیل بر بطلان قرداد ضمانت نمی باشد

یکی از مهم ترین نکاتی که قبل از ضامن شدن باید به آن توجه کنید این است که: حتی اگر فقیر هم باشید، تعهدات ذکر شده در قراداد ضمانت دستخوش تغییر نخواهد شد. البته اگر بانک هنگام عقد ضمان نداند که شخص ضمانت کننده فقیر است، می تواند ضمانت او را فسخ کند.

 

بانک می تواند بدون اطلاع ضامن اقدام کند

هنگام عقد قرداد ضمانت، فردی که ضامن می شود، این اجازه را به بانک می دهد که در صورتی که فرد بدهکار اقساط خود را پرداخت نکند، از حساب او برداشت کند یا چک ضمانت او را به اجرا بگذارد.

 

اذن بدهکار را بگیرید؛ ضمانت با تسامح نمی تواند دلیلی بر بطلان قرداد ضمانت شود

اگر شخصی از روی رودربایستی ضمانت شخص دیگری را برعهده بگیرد، در صورت عدم پرداخت اقساط، نمی تواند ادعا کند که چون از روی لطف این کار را انجام داده است پس دینی برگردن او نیست، چراکه در هنگام عقد قراداد ضمانت، از این موضوع باخبر بوده است.

 

البته در این میان حقوقی برای فرد ضامن در صورتی که اذن بدهکار را گرفته باشد، در نظر گرفته شده است که به شرح زیر است:

ضامن می تواند دادخواستی را علیه بدهکار بدهد و در ازای پولی که از بابت دین بدهکار پرداخت کرده است، معادل آن را از فرد بدهکار دریافت کند.

 

هنگام عقد قرار داد ضمانت باید به این نکته توجه کنید که فرد بدهکار از قرداد ضمانت شما مطلع باشد. در صورتی که بدهکار از قرداد ضمانت مطلع نباشد، ضامن نمی تواند برای گرفتن معادل وجوه پرداخت شده بابت اقساط بدهکار به بانک، ادعایی داشته باشد.

 

اگر ضامن یا فرد بدهکار فوت کند…

اگر ضامن یا فرد بدهکار فوت کند، پرداخت اقساط، از اموال بجا مانده ی بدهکار یا ضامن انجام می گیرد، همچنین اگر فرد بدهکار فوت کند، قرداد ضمانت کماکان بر سرجای خود باقیست.

 

 

کلام آخر؛

در این زمینه با هیچ کس تعارف نداشته باشید؛ اگر شرایط ضامن شدن را ندارید، هرگز اقدام به ضمانت کسی نکنید. از وام گیرنده بابت ضمانت، سفته یا چک طلب کنید تا پس از پرداخت دین، بتوانید مبلغ پرداخت شده را از او دریافت کنید.