وصول ۸۹۳ هزار فقره چک رمزدار در کشور

براساس آمار بانک مرکزی ۸۹۳ هزار فقره چک رمزدار، بهمن ۹۸ در کشور وصول شد.
وصول ۸۹۳ هزار فقره چک رمزدار در کشوربه گزارش خبرگزاری صداو سیما، براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی بالغ بر ۸۹۳ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی بیش از ۱۶۰۰ هزار میلیارد ریال در بهمن ۹۸ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۶ درصد و ۱۳.۲ درصد افزایش داشته است. در ماه مورد بررسی در استان تهران بالغ بر ۲۶۵ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی بـیش از ۹۱۰ هزار میلیارد ریال وصول شد.
در ماه مذکور ۴۷ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهران (۲۹.۷ درصد)، خراسان رضوی (۸.۹ درصد) و اصفهان (۸.۴ درصد) وصول شده که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ۶۸ درصد از ارزش چک‌های فوق در استان‌های تهران (۵۶.۹ درصد)، خراسان رضوی (۵.۶ درصد) و اصفهان (۵.۵ درصد) وصول شده است.

چک‌های وصولی بر حسب عادی و رمزدار
در بهمن ۹۸ در کل کشور بالغ بر ۸ میلیون و ۷۰۰ فقره چک وصول شد که از این تعداد بیش از ۷ میلیون و ۸۰۰ فقره عادی و حدود ۹۰۰ هزار فقره رمزدار بوده اسـت. بر این اساس در کل کشور ۸۹.۸ درصد از کل تعداد چک‌های وصولی، عادی و ۱۰.۲ درصد رمزدار بوده است.
همچنین در ماه مورد بررسی در کل کشور بالغ بر ۲۷۰۲ هزار میلیارد ریال چک وصول شد که بیش از ۱۱۰۲ هزار میلیارد ریال چک عادی و بالغ بر ۱۶۰۰ هزار میلیارد ریال چک رمزدار است. به عبارتی در کل کشور ۴۰.۸ درصد از کل ارزش چک‌های وصولی، عادی و ۵۹.۲ درصد رمزدار بوده است.