۱۰ درصد چک‌های بانکی برگشت خورد

حدود ٦٩٤ هزار فقره چک به ارزش حدود ١١٢ هـزار میلیارد ریال در دی ماه ١٣٩٨ در کل کشور برگشت خورد که نشان می‌دهد ۸.۲ درصد از تعداد و ۱۰.۱ درصد از مبلغ چک‌های صادره، نقد نشده است.

بررسی ها نشان می دهد که میزان چک‌های برگشتی نسبت به آذرماه از نظر تعداد ۳.۹ درصد و از نظر ارزش ۷.۷ درصد رشد داشته است.

براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده شده در آذرماه ١٣٩٨ به ترتیب معادل ۸.۳ درصد و ۱۰.۵ درصد و در دی ماه سال ١٣٩٧ به ترتیب معادل ۱۰.۶ درصد و ۱۱.۹ درصد بوده است.

در استان تهران در دوره مورد بررسی حدود ٢٠٥ هزار فقره چک به ارزشی بـیش از ٥٠ هزار میلیارد ریال برگشت خورد که از نظر تعداد ۷.۴ درصد و از نظر ارزش ۸.۸ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای بوده است.

حدود هشت میلیون و ۴۰۰ فقره چک به ارزشی حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان در دی ماه ١٣٩٨ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴.۸ درصد و ۱۲.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین حدود هفت میلیون و ۷۰۰ هزار فقره چک به ارزش بـیش از ۹۹ هـزار میلیارد تومان در دی ماه ١٣٩٨ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴.۹ درصد و ۱۲.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بررسی ها نشان می دهد که ۹۱.۸ درصد تعداد چک های مبادله شده و همچنین ۸۹.۹ درصد مبلغ چک های مبادله شده، وصول شده است.

در دوره مورد بررسی حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٥١٧ هزار میلیارد ریال در استان تهران وصول شد که معادل ۹۲.۶ درصد تعداد و ۹۱.۲ درصد از ارزش کل چک‌های مبادله‌ای وصول شده است.

بررسی ها نشان می دهد که ٦٦٦ هزار فقره چک به ارزش حدود ١٠٥ هزار میلیارد ریال به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است.