بیشترین رشد شاخص سهام بانکی در فرابورس به بانک شهر رسید

در دومین روز کاری هفته شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

چابک‌آنلاین، رژین میدانی، بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک پارسیان با افزایش 4.98 درصد و کمترین رشد شاخص سهام به نماد بانک خاورمیانه با افزایش 4.5 درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک پاسارگاد با کاهش 4.06 درصد رسید و کمترین ریزش قیمت از آن نماد بانک سینا با کاهش 1.8 درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس متعلق به نماد بانک شهر با افزایش 3.45 درصد بود و کمترین رشد قیمت سهام به نماد موسسه اعتباری توسعه با افزایش 0.98 درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد بانک سامان با کاهش 2.89 درصد و کمترین ریزش شاخص سهام به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش 0.52 درصد رسید.

در روز جاری از میان 18 بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس، نماد 11 بانک و موسسه اعتباری قرمزپوش و نماد 7  بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.