نماد 9 بانک و موسسه اعتباری در تالار شیشه‌ای سبزپوش شد

درچهارمین روز کاری هفته شاهد رشد اندک قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در بورس و فرابورس تهران بودیم.

چابک آنلاین، بیشترین رشد قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک سینا با افزایش 3.2 اختصاص یافت و کمترین رشد قیمت سهام متعلق به نماد بانک پاسارگاد با افزایش 0.29 درصد بود.

بیشترین ریزش قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک ملت با کاهش 1.34 درصد رسید و کمترین ریزش قیمت سهام به نماد بانک صادرات با کاهش 0.16 درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش 4.64 درصد و کمترین رشد قیمت سهام به نماد بانک سامان با افزایش 0.65 درصد تعلق گرفت.

بیشترین ریزش قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در فرابورس از آن نماد بانک دی با کاهش 0.74 درصد شد و کمترین ریزش قیمت سهام به نماد بانک گردشگری با کاهش 0.6 درصد رسید.

امروز حجم خرید و فروش بانک سرمایه یکسان بوده است.

در روز جاری از میان 19 بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس نماد 9 بانک و موسسه اعتباری به رنگ سبز درآمد و 9 بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شدند.