ادامه روند کاهشی نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده+نمودار

براساس آمارهای بانک مرکزی با وجود افزایش ۸۳.۱ درصدی مبلغ چک‌های مبادله‌شده در اردیبهشت نسبت به ماه قبل، نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌شده در این ماه مجددا کاهش یافته و به ۹.۳ درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس آمار بانک مرکزی درباره چک‌های مبادله شده در اردیبهشت 98، در ماه مذکور، در کـل کشـور 7.2 میلیـون فقـره چـک بـه ارزشـی بـالغ بـر 991 هزار میلیارد ریال مبادله شد کـه نسـبت بـه مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ (ارزش) بـه ترتیـب 34.0 درصد و 83.1 درصد افزایش یافته ‌است. در این ماه، درکـل کشـور 6.5 میلیـون فقـره چـک بـه ارزشـی بـالغ بـر 899 هزار میلیارد ریال وصول شده‌است.

براساس این گزارش در ماه مورد اشاره، درکل کشور 91.4درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و 91.2 درصـد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد. به عبارت دیگر، در این ماه، در کل کشور 9.1 درصد از کل تعداد چک‌های مبادلـه‌ای و 9.3 درصـد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده‌است.

در اردیبهشت 98، در کل کشور 656 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 92 هزار میلیارد ریال برگشت داده‌ شده ‎ که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 24.9 درصد و 58.9 درصد افزایش یافته ‌است.

براساس آمارهای فوق، با وجود افزایش 83.1 درصدی چک‌های مبادله شده در بین مردم که نشان از افزایش اعتبار چک و بازگشت دوباره به فضای کسب و کار دارد، نسبت مبلغ چک های برگشتی به چک‌های مبادله شده برای اولین بار به عدد 9.3 درصد رسید که این به معنای رکورد جدیدی در کاهش نسبت چک‌های برگشتی است.

در نمودار زیر نسبت تعداد و ارزش چک های برگشتی و چک های مبادله شده از ابتدای سال 1396 تاکنون آمده است:

کارشناسان معتقدند تصویب و اجرای قانون جدید چک که در آبان ماه سال گذشته به تصویب رسید، علت اصلی روند کاهشی نسبت چک‌های برگشتی به چک های مبادله ای در ماه های اخیر است. در این قانون، پیگیری قضایی چک برگشتی، بسیار ساده شده و صدور اجرائیه علیه صادر کننده چک بلامحل را به کمتر از یک هفته کاهش پیدا کرده است.

خاطرنشان می گردد طبق بازرسی های میدانی صورت گرفته، همچنان بسیاری از بانک ها بخش هایی از قانون جدید چک را اجرا نمی کنند و ضرورت دارد بانک مرکزی قوه قضائیه در این زمینه پیگیری بیشتری انجام دهند.