کارکنان بانک ها تخلف مالیاتی را گزارش نکنند مباشر جرم هستند

بانک مرکزی نامه دادستان انتظامی مالیاتی در رابطه با ارتکاب جرم مالیاتی و مجازات مباشرت در جرم برای کارکنان بانکها را به مدیران بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی نامه دادستان انتظامی مالیاتی در رابطه با حداقل مجازات کارکنان بانک ها و موسسات مالی که ارتکاب جرم مالیاتی را گزارش نکنند، به مدیران عامل بانک ها ابلاغ کرد.

پیرو این نامه مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و اداره مطالعات و مقررات بانکی در نامه ای به مدیران عامل بانک ها و موسسات مالی این نامه را ابلاغ کردند.

در نامه مورخ ۲۸ بهمن ۹۸ خطاب به تمام مدیران عامل بانکی آمده است: بدینوسیله تصویر نامه شماره ۱۳۰/۸۲۱/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ دادستان محترم انتظامی مالیاتی موضوع لزوم اطلاع رسانی به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در خصوص گزارش موارد عدم رعایت مقررات و جرایم مالیات مندرج در ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم، جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ایفاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۹/۱۹۹۱۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شود.

به گزارش فارس پیش از این عباس بهزاد دادستان انتظامی مالیاتی اعلام کرده بود: همانگونه که مستحضرید مستفاد از ماده ۲۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم ، چنانچه هریک از کارکنان بانکها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند. از طرفی به استناد قوانین و مقررات موضوعه از جمله ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرائم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند.