بیشترین رشد شاخص سهام بانکی به خاورمیانه رسید

در آخرین روز هفته معاملات بازار شاهد تغییرات اندک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس و فرابورس تهران بودیم.

چابک‌آنلاین، رژین میدانی، بیشترین رشد قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک خاورمیانه با افزایش 4.98 درصد رسید و کمترین رشد قیمت سهام به نماد بانک صادرات با افزایش 0.52 درصد اختصاص یافت.

بانک سامان توانست بیشترین رشد قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری را در فرابورس با افزایش 4.9 درصد از آن خود کند و کمترین رشد قیمت سهام به نماد موسسه اعتباری توسعه با افزایش 0.97 درصد تعلق گرفت.

بیشترین افت قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک کارآفرین با کاهش 0.98 درصد و کمترین افت قیمت سهام به نماد بانک سینا با کاهش 0.22 درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد بانک شهر با کاهش 3.28  درصد و کمترین ریزش قیمت به نماد بانک سرمایه با کاهش 1.06 درصد رسید.

در روز جاری از میان 20 بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران نماد 4 بانک و موسسه اعتباری به رنگ قرمز درآمد و 16بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شدند.