نماینده دادستان: آقای طبری در سال‌های ۸۳ تا ۸۴ چه قراردادی نوشت که ۸ میلیارد تومان سود کرده است؟

رسول قهرمانی گفت: ما فرض را بر صحت قرارداد طبری و مشایخ می‌گذاریم؛ این چه قرادادی بوده است که یک کارمند دولت (طبری) بیش از ۸ میلیارد تومان دستمزد گرفته است؟

رسول قهرمانی در جلسه سوم محاکمه طبری گفت: ما فرض می‌گیریم که قرارداد طبری و مشایخ وجود دارد، ما هم قبول می‌کنیم که وجود دارد اما کدام قرارداد است که یک کارمند دولتی در سال 83 تا 86، بیش از 8 میلیارد تومان دستمزدش می‌شود؟

وی ادامه داد: این چه قراردادی است؟ شما چه کرده‌اید؟ ملک کریم‌خان دومین رشوه شما از آقای نجفی است که درباره آن توضیح خواهم داد. سومین رشوه شما واحد اداری سانا است که الان متری 50 میلیون تومان است. زمین لواسان الان 20 میلیارد تومان است. چه قراردادی بوده است که شما به عنوان کارمند دولت با نرخ امروز شما 200 میلیارد تومان سود کرده‌اید؟