شاخص سهام 13 بانک و موسسه اعتباری ریخت

در سومین روز هفته شاهد افت اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

چابک‌آنلاین، رژین میدانی، بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک ملت با افزایش 1.21 درصد و کمترین رشد شاخص سهام به نماد بانک صادرات با افزایش 0.43 درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک کارآفرین با کاهش 2.23 درصد رسید و کمترین ریزش قیمت از آن نماد بانک اقتصادنوین با کاهش 0.32 درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس متعلق به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش 3.98 درصد بود و کمترین رشد قیمت سهام به نماد موسسه اعتباری توسعه با افزایش یک درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش 4.56 درصد و کمترین ریزش شاخص سهام به نماد بانک دی با کاهش 1.11 درصد رسید.

در روز جاری از میان 18 بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس، نماد 13 بانک و موسسه اعتباری قرمزپوش و نماد 5 بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.